View Full Version: 1 số code cần thiêt

(¯`'•.¸ .::Bc-Phan Huy Chú::.. / ¸.•'´¯) > .:: Nhạc Nước Ngoài ::. > 1 số code cần thiêt


Title: 1 số code cần thiêt
Description: cái này cần lắm


bekool - September 13, 2006 08:05 AM (GMT)
Việt hóa diễn đàn: giúp cho diễn đàn từ tiếng anh sang tiếng việt thuận tiện cho khách muốn đăng kư
Bỏ vào FOOTER


QUOTE
<script src="http://my.opera.com/visaoroi.no-ip.info/homes/files/viethoa1.js"></script>
Hiệu ứng " Loading ..."

Javascript:

CODE
<div id="waitDiv" style="position:absolute; left:40%; top:50%; visibility:hidden; text-align:center;">
<!-- HTML CODE -->
<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="waitbox"><tr>
<td align="center">
<b><big> Loading....</big></b><br />
<img src="http://img414.imageshack.us/img414/597/wait3kw.gif" alt="" />
<br />Xin vui ḷng đợi.<BR>Ấn f9 2 lần để gơ tiếng việt</td></tr>
</table>
<!-- HTML CODE -->
</div>

<script type="text/javascript">
<!--
var DHTML = (document.getElementById || document.all || document.layers);

function ap_getObj(name) {
if (document.getElementById) {
return document.getElementById(name).style;
} else if (document.all) {
return document.all[name].style;
} else if (document.layers) {
return document.layers[name];
}
}

function ap_showWaitMessage(div, flag)  {
if (!DHTML) return;

var x = ap_getObj(div);
x.visibility = (flag) ? 'visible':'hidden'

if (!document.getElementById)

if (document.layers) x.left=280/2;
return true;
}

ap_showWaitMessage("waitDiv", 1);
//-->
</script>


Footer :
CODE
<SCRIPT
type=text/javascript>
<!--
ap_showWaitMessage('waitDiv', 0);
//-->
</SCRIPT>


Mục Trẻ lời nhanh luôn mở dưới mỗi bài viết , đỡ mât thời gian kick vào add realy
muốn box nào có " trả lời nhanh" th́ trươc khi tạo box đó , phải chon yes ở quick box realy
Nhét vào Footer:
CODE
<script language='javascript' type='text/javascript'>
<!--
itm = null;
itm = document.getElementById('qr_open');
if (itm) itm.style.display = '';
//-->
</script>

bekool - September 13, 2006 08:10 AM (GMT)
Đoạn script Gồm 7 nút cho ḿnh bấm vào để lấy tag khỏi cần nhớ mă làm khó cho thành viên.. ai dùng cái này vẫn phải làm phần Filter để bỏ HTML code vào.. nhưng đoạn này hung dư tí nào cả.. nên dĩ nhiên ngắn và nhẹ hơn dùng 3 files link tứ tung như hùi trước.

Gồm You, Iframe, Hinh, Music, Flash, Video và Center.
FOOTER:

CODE
<script type="text/javascript">
// BB Tags Only By [Damour.de.vu]
// Source From Ryan Fan

if(location.href.match('act=Post') || location.href.match('act=Msg') || location.href.match('index.php?')){
function tagYou()
{
document.getElementsByName('Post')[0].value += " /you"
}
function tagCenter()
{
document.getElementsByName('Post')[0].value += " [align=center]Text[/align]"
}
function tagMusic()
{
document.getElementsByName('Post')[0].value += " [music]URL[/music]"
}
function tagVideo()
{
document.getElementsByName('Post')[0].value += " [video]URL[/video]"
}
function tagFlash()
{
document.getElementsByName('Post')[0].value += " [flash]URL[/flash]"
}
function tagIframe()
{
document.getElementsByName('Post')[0].value += " [iframe]URL[/iframe]"
}
function tagHinh()
{
document.getElementsByName('Post')[0].value += " [hinh]URL[/hinh]"
}
var x = document.getElementsByTagName('td')
for(y=0;y<x.length;y++){
if(x[y].innerHTML.match(/Close all Tags/i) && x[y].className == "pformright"){
x[y].innerHTML +='<br>'
x[y].innerHTML +='&nbsp;<input type="button" accesskey="you" value="YOU" onclick="tagYou();" class="codebuttons" name="you">'
x[y].innerHTML +='&nbsp;<input type="button" accesskey="center" value="CENTER" onclick="tagCenter();" class="codebuttons" name="center">'
x[y].innerHTML +='&nbsp;<input type="button" accesskey="music" value="MUSIC" onclick="tagMusic();" class="codebuttons" name="music">'
x[y].innerHTML +='&nbsp;<input type="button" accesskey="left" value="VIDEO" onclick="tagVideo();" class="codebuttons" name="video">'
x[y].innerHTML +='&nbsp;<input type="button" accesskey="flash" value="FLASH" onclick="tagFlash();" class="codebuttons" name="flash">'
x[y].innerHTML +='&nbsp;<input type="button" accesskey="iframe" value="FRAME" onclick="tagIframe();" class="codebuttons" name="iframe">'
x[y].innerHTML +='&nbsp;<input type="button" accesskey="hinh" value="HINH" onclick="tagHinh();" class="codebuttons" name="hinh">'
}}}
</script>


Bạn có thể đổi, bỏ hoặc thêm bất cứ tag nào ḿnh muốn vào

khung nhạc rất đẹp , mà nhạc h́nh và nhạc tiếng posst chung bằng nút
QUOTE
MUSIC


bekool - September 13, 2006 08:16 AM (GMT)
Khách chỉ coi được tựa bài, ( bắt phải đăng nhập hoặc đăng kí)
Cho vào Javascript

CODE
<script type="text/javascript">
<!--

if(document.cookie.match(/member_id=0/i) || !document.cookie.match(/member_id=/i)){
if(location.href.match(/showtopic=\d+/i)){
location.href = "index.php?act=Login";
}
}

//-->
</script>


Cách Thay Flash Logo

Vào ACP => Images => cái box đầu tiên là LOGO, bỏ đoạn sau.. nhớ thay vào bằng flash URL của bạn nghen.QUOTE
<embed height=200 src="http://www.urltoyourfile/filename.swf" width=750 quality="high" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed>[/COLOR]


Biết Người Nào đang Xem Box đó


bạn vào General Configuration, ngay chỗ:

Remove 'Users Browsing this forum' feature?
(This save 1 query per forum view) Chọn No
Remove 'Users Browsing this topic' feature?
(This save 1 query per topic view) Chọn No


h0a_xjnh0612 - September 16, 2006 01:43 PM (GMT)
bạn nài có vẻ giỏi mí kái nài

mr_buzi - September 20, 2006 07:41 AM (GMT)
noi' tha^t la` dek hie^u? o^ng nay` noi' cai' j`

dzt2 - October 11, 2006 05:04 AM (GMT)
QUOTE (mr_buzi @ Sep 20 2006, 07:41 AM)
noi' tha^t la` dek hie^u? o^ng nay` noi' cai' j`

??? Đâu có j` khó hiệu đâu anh ? em thấy dế thôi mà !

Ro.Boo - October 11, 2006 05:30 AM (GMT)
Chả hiểu?!

_AVID_ - October 11, 2006 11:38 AM (GMT)
Cái này o khó may ṃ hơi lâu

luv_mIt - October 11, 2006 12:36 PM (GMT)
cám ơn bạn nhiều lắm ... sửa được roài ;))

Chjp_cUt3 - October 15, 2006 06:09 AM (GMT)
dE^~ mA`...
chA? wA la` nhj`n dAj` thUj
nhU*ng thA^t. lA` eM tha^'y cO' ick' dA^y' chU*'
thAx chj. ( aNh ) nha :)>-
Hosted for free by zIFBoards