Click for Paris, France ForecastParis Click for Los Angeles, California ForecastCalifornia Click for Hanoi, Viet Nam ForecastHanoi

zIFBoards - Free Forum Hosting
zIFBoards gives you all the tools to create a successful discussion community.

Learn More · Register for Free
Welcome to QGHC-OZ. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Name:   Password:

Quốc hận 30 tháng 4 năm 1975 - Những ngày tháng không quên.
 

 Thay đổi về khoản chước giảm, lệ phí bảo hiểm y tế tư và phụ phí Medi
Linh Giang
Posted: Aug 13 2012, 03:24 PM


Advanced Member


Group: Members
Posts: 86
Member No.: 23
Joined: 16-February 06Thay đổi về khoản chước giảm lệ phí bảo hiểm y tế tư và phụ phí Medicare.

Chính phủ vừa đưa ra một số thay đổi về khoản chước giảm lệ phí bảo hiểm y tế tư và phụ phí Medicare.

Từ ngày 01/07/2012 khoản chước giảm lệ phí bảo hiểm y tế tư và phụ phí Medicare sẽ được xét dựa trên ba nấc thang mới của mức lợi tức. Những thay đổi này được áp dụng cho năm lợi tức 2012 – 2013.

Medicare là hệ thống giúp người dân Úc tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Để giúp tài trợ cho hệ thống này, phần lớn những người thọ thuế phải trả cho chính phủ thuế Medicare 1.5% trên tổng số lợi tức họ kiếm được.

Bảo hiểm y tế tư không bắt buộc ở Úc, nhưng nếu lợi tức quý vị kiếm được đạt đến một mức nào đó và quý vị chọn không mua bảo hiểm bệnh viện y tế tư thích hợp cho mình, quý vị sẽ phải trả một khoản thuế phụ. Khoản này được gọi là phụ phí Medicare.

Đa số mọi người đều nhận được khoản chước giảm từ chính phủ liên bang hầu làm giảm đi khoản chi phí họ trả cho quỹ bảo hiểm y tế tư. Đây được gọi là khoản chước giảm bảo hiểm y tế tư.

Dựa vào những thay đổi trên, các cá nhân và gia đình nào có thu nhập cao, phần chước giảm lệ phí bảo hiểm y tế tư sẽ bị giảm đi. Nếu quý vị không mua loại bảo hiểm bệnh viện y tế tư thích hợp cho mình, mức phụ phí Medicare có thể bị tăng lên.

Cách thẩm định mức thu nhập để thu phụ phí Medicare và để xác định xem quý vị có được hưởng khoản chước giảm được biết đến như là mức lợi tức dùng cho mục đích phụ phí Medicare.

Khoản chước giảm bảo hiểm y tế tư và phụ phí Medicare của quý vị sẽ được thẩm định dựa trên mức lợi tức ở những nấc bậc sau đây:

Bảng 1: Mức phụ phí Medicare và các mức chước giảm bảo hiểm y tế tư dựa trên mức thu nhập.

MỨC THU NHẬP

Độc thân $0 - $84,000 $84,001 - $97,000 $97,001 - $130,000 $130,001và hơn
Gia đình * $0 - $168,000 $168,001 - $194,000 $194,001 - $260,000 $260,001và hơn

KHOẢN GIẢM PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ TƯ

không thay đổi Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3

Dưới 65 tuổi 30% 20% 10% 0%
Từ 65 đến 69 tuổi 35% 25% 15% 0%
Từ 70 tuổi trở lên 40% 30% 20% 0%

PHỤ PHÍ MEDICARE

Tỉ lệ 0% 1%
(không thay đổi) 1.25% 1.5%

* Mức thu nhập gia đình được gia tăng $1,500 cho mỗi một đứa con thứ hai trở đi.


Phụ phí Medicare.

Các quy định về cách áp dụng phụ phí Medicare sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, mức phụ phí sẽ áp dụng cho quý vị có thể gia tăng tùy theo mức lợi tức dành cho mục đích phụ phí Medicare. Từ ngày 01/07/2012 sẽ có hai mức lợi tức mới và 2 tỷ lệ số mới cho phụ phí Medicare.

Điều này có nghĩa là nếu quý vị có mức lợi tức dành cho mục đích phụ phí Medicare cao và không có bảo hiểm bệnh viện y tế tư thích hợp cho mình, quý vị có thể sẽ phải trả mức phụ phí Medicare cao hơn.

Nếu quý vị có bảo hiểm y tế nhưng không chắc có đúng mức hay không, quý vị có thể hỏi quỹ bảo hiểm y tế có đăng bạ của mình. Nếu quý vị có bảo hiểm y tế loại dành cho du khách nước ngoài, xin hỏi quỹ bảo hiểm y tế của mình để biết chắc chắn là bảo hiểm y tế của mình có bao gồm cả bảo hiểm bệnh việ̣n y tế tư ở mức thích hợp cho mục đích tính phụ phí Medicare.

Khoản chước giảm phí bảo hiểm y tế tư

Từ năm lợi tức 2012 – 2013, khoản chước giảm phí bảo hiểm y tế tư sẽ được thẩm định dựa theo mức thu nhập. Điều này có nghĩa là nếu quý vị có mức thu nhập càng cao, khoản chước giảm lệ phí bảo hiểm y tế tư mà quý vị được hưởng sẽ bị giảm đi.

Nếu quý vị mua loại bảo hiểm y tế tư đúng mức, quý vị sẽ được hưởng khoản chước giảm lệ phí bảo hiểm y tế tư. Khoản chước giảm này có thể được trả dưới các hình thức sau đây:

• giảm khoản chi phí đóng cho quỹ bảo hiểm của mình.
• khoản chiết giảm thuế xin được bồi hoàn lại khi nộp tờ khai thuế lợi tức.
• xin hoàn trả khoản chước giảm trực tiếp tại một văn phòng của Medicare.

Từ năm tài khóa 2012 – 2013 trở đi, khi quý vị nộp tờ khai thuế lợi tức của mình, khoản chước giảm lệ phí bảo hiểm y tế tư và phụ phí Medicare sẽ được tự động cứu xét dựa trên mức lợi tức thu nhập của quý vị. Nếu quý vị đã nhận được khoản chước giảm lệ phí bảo hiểm y tế tư nhiều hơn khoản quý vị được quyền hưởng bằng cách giảm bớt đi khoản lệ phí trả cho quỹ bảo hiểm hoặc qua Medicare, quý vị sẽ phải trả lại phần được trả lố cho ATO. Nếu quý vị chưa nhận đủ khoản được chước giảm, ATO sẽ hoàn lại khi quý vị nộp tờ khai thuế lợi tức của mình.

Để biết thêm thông tin, xin gọi ATO qua số 13 28 61. Nếu quý vị không nói thạo tiếng Anh và cần giúp đỡ khi gọi điện, xin điện thoại cho Dịch vụ Thông Phiên Dịch qua số 13 14 50.

Nếu quý vị có vấn đề với khả năng nói hoặc nghe và có thể tiếp cận được với dịch vụ TTY hoặc thiết bị kết nối, xin điện thoại đến số 13 36 77. Nếu quý vị không tiếp cận được với TTY hay thiết bị kết nối, xin gọi điện đến Dịch vụ Truyền Tiếng nói qua số 1300 555 727.
Top
« Next Oldest | Trang thuế vụ Oz | Next Newest »
DealsFor.me - The best sales, coupons, and discounts for you

Topic OptionsHosted for free by zIFBoards* (Terms of Use: Updated 2/10/2010) | Powered by Invision Power Board v1.3 Final © 2003 IPS, Inc.
Page creation time: 0.0189 seconds · Archive