Click for Paris, France ForecastParis Click for Los Angeles, California ForecastCalifornia Click for Hanoi, Viet Nam ForecastHanoi

zIFBoards gives you all the tools to create a successful discussion community.
zIFBoards - Free Forum Hosting
Welcome to QGHC-OZ. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Name:   Password:

Quốc hận 30 tháng 4 năm 1975 - Những ngày tháng không quên.
 

 Tiền hưu bổng (Super), Những gì các công nhân viên cần biết
Linh Giang
Posted: Mar 2 2012, 01:09 PM


Advanced Member


Group: Members
Posts: 86
Member No.: 23
Joined: 16-February 06Tiền hưu bổng là số tiền dành dụm suốt cả đời để cung cấp cho tuổi hưu. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, chủ nhân của quý vị phải trả tiền hưu bổng (super) cho quý vị thêm vào khoản tiền lương. Nói chung, số tiền này bằng 9% lương của quý vị.

Nếu quý vị nghĩ là chủ của quý vị không trả tiền hưu bổng mà họ phải trả cho quý vị, chúng tôi có thể giúp quý vị.

Quý vị có hội đủ điều kiện nhận khoản trả hưu bổng không?

Nói chung, giới chủ nhân phải trả tiền hưu bổng cho quý vị nếu:
• quý vị từ 18 đến 69 tuổi, và được trả lương hơn $450 mỗi tháng lịch trước khi trừ thuế; hay
• quý vị dưới 18 tuổi, được trả lương hơn $450 mỗi tháng lịch và làm việc hơn 30 tiếng mỗi tuần.

Điều này áp dụng bất kể quý vị làm việc tạm thời, bán thời gian hay toàn thời gian và ngay cả nếu quý vị là người tạm trú. Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện nếu là người làm theo hợp đồng, được trả tiền chủ yếu theo sức lao động, ngay cả nếu quý vị có số doanh nghiệp Úc (ABN).

Nói chung, điều này có nghĩa là, nếu hơn nửa giá trị hợp đồng là do sức lao động của chính quý vị và quý vị không thể giao việc cho người khác, quý vị được xem như một công nhân viên, xét theo mục đích của luật bảo đảm tiền hưu bổng.

Nên làm gì nếu quý vị nghĩ là chủ nhân không trả tiền hưu bổng cho quý vị?

Bước 1

Trao đổi với chủ nhân của quý vị. Hỏi họ trả tiền hưu bổng cho quý vị bao lâu một lần, trả vào quỹ hưu bổng nào và trả bao nhiêu.

Bước 2

Kiểm tra tờ Tường trình cho thành viên (Member statement) mới nhất từ quỹ hưu bổng của quý vị hay liên lạc quỹ này nhằm xác nhận là chủ đã trả tiền hưu bổng cho quý vị hay không.

Bước 3

Nếu quý vị đã làm theo bước 1 và bước 2 mà vẫn tin là chủ chưa trả tiền hưu bổng mà quý vị được quyền nhận, quý vị có thể gọi đến Sở Thuế Vụ Úc (ATO) theo số 13 10 20 để nêu nghi vấn.

Nếu quý vị không nói thạo tiếng Anh và muốn nêu nghi vấn, hãy gọi Dịch vụ Thông Phiên dịch (Translating and Interpreting Service) số 13 14 50.

Cần cung cấp thông tin gì nếu quý vị muốn nêu nghi vấn?

Khi quý vị nêu nghi vấn với Sở Thuế Vụ, chúng tôi sẽ hỏi:
• chi tiết liên lạc của quý vị, và liệu quý vị có cho phép chúng tôi dùng tên của quý vị khi liên lạc với chủ nhân của quý vị không (quý vị có thể yêu cầu chúng tôi không cho biết danh tánh quý vị)
• chi tiết liên lạc của chủ nhân quý vị (gồm cả địa chỉ doanh nghiệp)
• Số ABN của chủ nhân (có trong tờ tóm tắt khoản trả (payment summary) mới nhất hay có ở phần đầu thư (letterhead) của doanh nghiệp)
• hình thức làm việc hiện tại của quý vị (làm tạm thời, bán thời gian, toàn thời gian hay theo hợp đồng)
• quý vị bắt đầu làm việc với chủ nhân này khi nào
• chi tiết của vấn đề (khoảng thời gian không được trả / trả thiếu, bao gồm tháng và năm).
Quý vị cũng sẽ cần cung cấp thông tin liệu quý vị:
• được trả tối thiểu hơn $450 mỗi tháng lịch trước khi trừ thuế.
• đã kiểm tra với doanh nghiệp và quỹ hưu bổng là đã được trả tiền hưu bổng hay chưa. Chúng tôi có thể cũng cần biết tên quỹ hưu bổng của quý vị và số thành viên của quý vị.
• đã được đề nghị chọn quỹ hưu bổng. Giới chủ nhân lẽ ra đã đưa mẫu đơn chọn quỹ hưu bổng Standard choice form (mã số đơn NAT 13080) để quỹ vị điền. Nếu vậy, chúng tôi sẽ cần biết ngày quý vị được đưa mẫu đơn này.

Bảo vệ sự riêng tư của quý vị khi gọi điện đến chúng tôi

Nếu quý vị gọi điện đến chúng tôi, chúng tôi cần biết là chúng tôi đang nói chuyện với đúng người trước khi trao đổi các vấn đề thuế cá nhân. Sẽ rất hữu ích nếu quý vị biết Số hồ sơ thuế (TFN) của mình. Để chứng minh mình là ai, quý vị sẽ cần cung cấp ba trong các thông tin sau đây:
• địa chỉ cư ngụ, địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ thư từ hay địa chỉ thư điện tử của quý vị
• số điện thoại của quý vị
• ngày tháng năm sinh
• chi tiết trong một lá thư của ATO gởi đến quý vị
• chi tiết tài khoản thuế của quý vị, chẳng hạn như số tiền hoàn trả thuế mới nhất của quý vị
• chi tiết tài khoản ngân hàng của quý vị
• Số hồ sơ thuế (TFN) của quý vị

Chúng tôi theo tiến trình nào nhằm điều tra các nghi vấn không được trả tiền hưu bổng?

Một khi quý vị đã gửi nghi vấn đến, chúng tôi sẽ gửi thư cập nhật hoá đến quý vị về trường hợp của quý vị tiến triển đến đâu. Thư từ sẽ được gửi đến địa chỉ nhận thư như trong số TFN của quý vị. Vì vậy, điều quan trọng là cho chúng tôi biết nếu quý vị đổi địa chỉ.

Liên lạc

Để biết thêm, quý vị có thể gọi điện đến ATO theo số 13 10 20.

Nếu quý vị không nói thạo tiếng Anh và muốn trao đổi với nhân viên thuế vụ, hãy gọi Dịch vụ Thông Phiên Dịch theo số 13 14 50.
Top
« Next Oldest | Trang thuế vụ Oz | Next Newest »
zIFBoards - Free Forum Hosting
Free Forums. Reliable service with over 8 years of experience.
Learn More · Sign-up for Free

Topic OptionsHosted for free by zIFBoards* (Terms of Use: Updated 2/10/2010) | Powered by Invision Power Board v1.3 Final © 2003 IPS, Inc.
Page creation time: 0.0441 seconds · Archive