View Full Version: BẢN TIN LIÊN BANG - THÁNG TƯ ĐEN 2010

QGHC-OZ > Tin Úc châu > BẢN TIN LIÊN BANG - THÁNG TƯ ĐEN 2010


Title: BẢN TIN LIÊN BANG - THÁNG TƯ ĐEN 2010


ngovanduom - April 26, 2010 09:59 PM (GMT)
THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI CỰU SINH VI�N QGHC LI�N BANG �C CH�U

K�nh thưa Qu� Gi�o Sư
K�nh thưa Qu� Ni�n Trưởng c�ng c�c Anh Chị đồng m�n

Đại hội CSV QGHC li�n bang �c Ch�u ng�y 15-11-09 tại Sydney NSW vừa qua đ� n�i l�n tinh thần d�n chủ v� l�ng tương th�n tương �i vốn l� một phương ch�m từ l�u của hội CSV QGHC ch�ng ta. Những ai đ� tham dự kỳ đại hội đ� mới thấy được tinh thần d�n chủ thực sự m� ch�ng ta đ� thể hiện.

Sự hiện diện đ�ng đảo v� t�ch cực đầy phấn kh�ch của qu� Anh Chị khi bầu chức chủ tịch li�n bang đ� được ghi lại đầy đủ bằng h�nh ảnh cũng như bằng DVD l� bằng chứng x�c thực nhất cho t�nh chất nhất thống của cuộc bầu cử. Đ� cũng l� l� do khiến t�i kh�ng thể n�o từ chối tr�ch nhiệm m� c�c Anh Chị đ� giao ph�.

Hội CSV QGHC l� một hội �i hữu c� t�nh c�ch tương th�n tương �i, nhất l� qua việc gi�p đỡ nhau khi hoạn nạn hay qua những việc quan h�n tang tế. Khi thực thi nhiệm vụ chủ tịch cũng c� nhiều vấn đề tế nhị v� phức tạp, nhất l� trong những c�ng việc giao tế đối với c�c th�n hữu của hội cũng như đối với cộng đồng, cần phải hy sinh thời giờ v� t�i lực th� việc điều h�nh sinh hoạt mới c� kết quả.

Đ� 5 năm qua t�i c�ng c�c Anh Chị đồng m�n CSV QGHC NSW đ� thực hiện được giấc mơ đ� l� hết l�ng biểu dương được tinh thần �T�n Sư Trọng Đạo� của những m�n sinh ch�n ch�nh lu�n t�n k�nh c�c vị Thầy đ� đem hết t�m sức dạy dỗ để đ�o tạo ch�ng ta trở n�n những con người quốc gia c� nh�n c�ch. Ch�ng ta h�y c�ng nhau xo� bỏ mối hiềm kh�ch c� nh�n, tinh thần b� ph�i để x�y dựng lại Tổng Hội của ch�ng ta. Ch�ng ta phải hết sức s�ng suốt cảnh gi�c trước c�c �m mưu của bọn cộng sản qua nghị quyết 36 đối với tập thể người Việt Quốc Gia ở hải ngoại.

Trong thời gian gần đ�y, qua cương vị chủ tịch hội CSV QGHC li�n bang �c Ch�u,
t�i đ� được c�c anh chủ tịch c�c tiểu bang Queensland v� Victoria đề cử l�m đại diện cho c�c CSV QGHC �c Ch�u trong Ủy Ban L�m Thời Cải Tổ Hội CSV QGHC to�n thế giới, c�ng với 2 vị chủ tịch hội CSV QGHC Texas Hoa Kỳ v� hội CSV QGHC Montreal Canada, để c�ng nhau họp b�n với c�c vị chủ tịch kh�c tr�n khắp thế giới hầu vạch ra c�c đường lối để x�y dựng lại Tổng Hội cho tập thể CSV QGHC. Trong bức thư ngỏ gởi đến c�c anh chủ tịch c�c hội CSV QGHC ng�y 01 th�ng 3 năm 2010, t�i đ� tỏ b�y nguyện vọng m�nh như sau: �Xin Trời Phật, c�c đấng thi�ng li�ng, c�c cố Gi�o Sư v� c�c đồng m�n đ� qua đời ph� trợ gi�p đỡ cho tập thể QGHC ch�ng ta đạt được ước nguyện t�i lập cơ chế Tổng Hội để ch�ng ta c�n c� nơi nương n�u tuổi gi� trong cuộc sống ly hương nầy�. V� t�i thiển nghĩ đ� cũng l� mong ước chung của c�c Ni�n Trưởng, c�c Anh Chị đồng m�n QGHC �c Ch�u ch�ng ta cũng như tr�n to�n thế giới.

Mong cho ước nguyện mau ch�ng th�nh đạt.

Sydney Australia, những ng�y cuối th�ng tư đen.
TRẦN VĂN PHAN

HỘI CỰU SINH VI�N QUỐC GIA H�NH CH�NH NEW SOUTH WALES � �C CH�U

282 Hector Street, BASS HILL NSW 2197
Điện thoại: (02) 9644 5127THƠ MỜI:


Tr�n trọng k�nh mời:

- Qu� vị Gi�o Sư
- Qu� Ni�n Trưởng c�ng c�c Anh Chị đồng m�n

Đến tham dự buổi n�i chuyện th�n mật của ni�n trưởng Ch�u Kim Nh�n, cựu sinh vi�n Quốc Gia H�nh Ch�nh Đốc Sự kho� 2 v� cũng l� nguy�n Tổng Trưởng T�i Ch�nh của ch�nh phủ Việt Nam Cộng Ho� trước năm 1975 nh�n dịp �ng đến �c Ch�u từ Hoa Kỳ để gắn Bảng Tri �n cho người bạn đồng minh của ch�ng ta l� tướng Ted Serong tại hội Cựu Chiến Binh ở Melbourne.

Thời gian: từ 3 giờ chiều chủ nhật 16 th�ng 5 năm 2010.
Địa điểm: Nh� h�ng Bạch Đằng, 46 Canley Vale Road, Canley Vale NSW 2166

Sau buổi n�i chuyện l� chương tr�nh ca nhạc �m dịu với sự g�p mặt của nữ nghệ sĩ Đăng Lan v� nhạc sĩ Hữu Hiếu c�ng một số c�c anh chị em nghệ sĩ Sydney v� cựu sinh vi�n Quốc Gia H�nh Ch�nh, c�ng bữa cơm tối th�n mật ch�ng ta c�ng chia xẻ với nhau, mỗi phần ăn $35. Qu� vị n�o muốn tham dự bữa cơm tối xin li�n lạc với Ban Tổ Chức (chi tiết b�n dưới) trước thứ s�u ng�y 14 th�ng 5 năm 2010 để tiện việc đặt b�n với nh� h�ng.

Sự hiện diện của qu� Thầy C� c�ng qu� Anh Chị l� một vinh dự cũng như l� niềm kh�ch lệ lớn lao cho Hội CSV Quốc Gia H�nh Ch�nh ch�ng ta.


Tr�n trọng k�nh mời
T.M. Ban Chấp H�nh Hội CSV Quốc Gia H�nh Ch�nh NSW �c Ch�u
Chủ TịchTRẦN VĂN PHAN


Ban tổ chức: Chủ Tịch Trần Văn Phan, điện thoại (02) 9644 5127
Ph� Chủ Tịch Ng� Văn Đượm, điện thoại 0401 144 197
Thủ Quỹ B�i Thị Kim Phương, điện thoại (02) 9780 9414� NGHĨA NG�Y QUỐC HẬN TH�NG TƯ ĐEN!

H�m nay Th�ng Tư đen lại trở về đ�ng 35 năm sau ng�y nước Việt Nam Cộng Ho� của ch�ng ta bị bức tử! Một lần nữa ch�ng ta c�ng nhau điểm qua những giai đoạn lịch sử đen tối nhất của d�n tộc Việt Nam, ng�y m� nh�n quyền v� tự do của người d�n Việt Nam thật sự đi v�o đ�m tối.

Suốt hơn 35 năm qua, mỗi năm ch�ng ta đều khắc khoải tự đặt c�u hỏi với ch�nh m�nh l� tại sao Cộng sản vẫn c�n tồn tại khi m� chế độ h� khắc, đ�n �p v� phi nh�n b�n nước của ch�ng đang l� hiểm họa cho d�n tộc với những biến cố thương t�m đang xảy ra tại Việt Nam từng ng�y dưới những h�nh thức bu�n người qua c�c bi�n giới Trung-Mi�n, v� Đ�i Loan, Đại H�n qua c�c m� h�nh hợp t�c lao động, n� lệ t�nh dục v.v...

Gần đ�y vấn đề c�c quần đảo Ho�ng Sa, Trường Sa đ� bị Trung Cộng chiếm hữu c�ng l�c với sự tấn c�ng t�n bạo, giết ch�c, g�y thương vong đến với c�c ngư d�n VN hiền ho� kh�ng một tấc sắt trong tay. Chưa hết, ch�ng lại đang tiếp tục c�ng khai ho� sự chiếm đoạt đất nước ch�ng ta bằng h�nh thức khai th�c mỏ b�-x�t ở T�y Nguy�n hay mướn rừng tr�n khắp c�c tỉnh miền Bắc đ� g�y nỗi đau thương cho to�n thể người d�n Việt trong v� ngo�i nước.

T�nh h�nh trong nước ng�y c�ng trở n�n tệ hại, đ� phơi b�y r� sự n� lệ của tập đo�n Cộng Sản cầm quyền với quan thầy Trung Cộng khi c�ng an CS c�ng khai đ�n �p những phong tr�o y�u nước của giới trẻ v� những th�nh phần y�u chuộng d�n chủ đ�i hỏi tự do, d�n chủ, đa nguy�n, đa đảng tại VN.

Trong khi đ� những người d�n Việt Nam ngh�o kh�, nhẹ dạ đ� lao v�o những chương tr�nh lao động hợp t�c ở c�c quốc gia � ch�u v� Trung Đ�ng đang bị h�nh hạ, b�c lột, v� l�m v�o t�nh trạng n� lệ bị bạc đ�i, đ�nh đập nhưng nh� cầm quyền CSVN kh�ng can thiệp hoặc bảo vệ m� lại đưa ra biện ph�p đe doạ để trấn �p sự phản kh�ng. T�nh trạng tệ hại kh�c l� tại Việt Nam hiện nay nhiều học sinh đ� bỏ học để đi ăn xin hoặc sinh sống tr�n c�c vĩa h� v� cảnh tượng n�y ng�y c�ng gia tăng. Trong khi đ� Cộng Sản Việt nam v� những tầng lớp c�n bộ c� quyền thế đ� d�ng đặc quyền ngoại giao để tham gia những hoạt động phi ph�p tại hải ngoại đều l� những vấn đề đ�ng cho ch�ng ta quan t�m.

B�n cạnh đ�, CSVN gia tăng đ�n �p bắt bớ những nh� tranh đấu d�n chủ trong nước, khủng bố tinh thần y�u nước bảo vệ bờ c�i của thanh ni�n học sinh, g�y chia rẽ ph� hoại những tổ chức t�n gi�o. L�u l�u v� �p lực quốc tế đ� nặng l�n chế độ n�n ch�ng đ� phải thả ra một số người con của đất nước như C� L� Thị C�ng Nh�n, Linh mục Nguyễn Văn L� v.v... h�ng xoa dịu dư luận quốc tế. Những tr� bịp n�y kh�ng c�n qua mặt được ai. Tại hải ngoại ch�ng lu�n tập trung v�o những hoạt động ph� hoại tinh thần đo�n kết của người Việt chống Cộng, tạo những hoang mang mất phương hướng trong phương thức tranh đấu chống cộng. Đ�y l� vết dầu loang của nghị quyết 36 đang bắt đầu đi v�o tập thể người Việt Quốc Gia.

Ba mươi lăm năm qua ch�ng ta đ� kh�ng qu�n biến cố quốc hận 30-4, v� h�ng năm đứng b�n nhau để b�y tỏ l�ng thương tiếc cố hương, ch�ng ta cũng lu�n nhắc nhở v� b�y tỏ l�ng quyết t�m đo�n kết, kh�ng ho� hợp ho� giải với Cộng sản, nguyện tranh đấu cho một nước Việt Nam d�n chủ v� ph� cường.

Kh�ng qu�n Quốc Hận, ch�ng ta cần g�n giữ truyền thống đấu tranh h�o h�ng của d�n tộc. Ch�ng ta cũng kh�ng qu�n tri �n c�c cựu chiến sĩ QL/VNCH. Nhớ Ng�y Quốc Hận ch�ng ta kh�ng thể qu�n thảm nạn thuyền nh�n với những nạn nh�n đ� bỏ m�nh hy sinh tr�n biển cả hay trong rừng s�u v� kh�t vọng tự do. Kh�ng qu�n Quốc Hận ch�ng ta cũng kh�ng thể qu�n những tội �c của CSVN trong biến cố Mậu Th�n 1968 đ� giết chết hơn 7,000 người ri�ng tại Huế, v� trong Ng�y Quốc Hận 30-4 năm nay, Cộng đồng ch�ng ta cần tiếp tục l�n �n tội th�ng đồng b�n nước cho ngoại bang Trung Cộng của tập đo�n CSVN.

Ch�ng ta khẳng định trước dư luận Quốc tế, v� tiếp tục tranh đấu để chứng minh Ho�ng Sa v� Trường sa l� của Việt Nam. Bằng mọi c�ch, ch�ng ta kh�ng để cho bọn Trung Cộng đặt ch�n l�n l�nh thổ VN cũng như kh�ng để mất một tấc đất của Tổ ti�n, Cha �ng đ� hy sinh gầy c�ng x�y dựng qua bao nhi�u thế kỷ của lịch sử. Ch�ng ta khẳng định:

� Chế độ CHXHCNVN hiện nay do �ảng CSVN �p đặt bằng bạo lực, kh�ng bao giờ đại diện cho nh�n d�n Việt Nam.
� B�c bỏ những hiệp ước CSVN đ� k� để nhượng đất v� biển cho Trung Cộng, cũng như tất cả mọi thoả hiệp của CSVN đ� k� với nước ngo�i, nhằm b�c lột sức lao động, x�m phạm quyền tư hữu của nh�n d�n, chiếm hữu t�i sản quốc gia, g�y thiệt hại cho chủ quyền v� sự to�n vẹn l�nh thổ của nước Việt Nam.
� ��i hỏi CSVN phục hồi quyền D�n Tộc Tự Quyết v� c�c quyền tự do căn bản cho nh�n d�n Việt Nam, được qui định trong Hiến Chương v� Tuy�n Ng�n Nh�n Quyền của Li�n Hiệp Quốc, như Tự Do Ng�n Luận, Tự Do T�n Gi�o, Tự Do Hoạt �ộng để mưu cầu hạnh ph�c.
� ��i hỏi CSVN phải trả tự do tức khắc v� v� điều kiện cho c�c nh� l�nh đạo t�n gi�o, c�c t� nh�n ch�nh trị, v� những người bất đồng ch�nh kiến đang bị giam cầm, quản th�c.
� ��i hỏi CSVN phải nhưng ngay việc khai th�c B�-X�t ở T�y Nguy�n hay mướn rừng khai th�c l�m s�n, l�nh Trung cộng dưới vỏ bọc c�ng nh�n phải r�t ngay ra khỏi Việt Nam kh�ng điều kiện.

HỘI QGHC LI�N BANG �C CH�U
TH�NG TƯ ĐEN 2010

TƯỚNG TED SERONG (1915-2002)
MỘT ANH H�NG V� DANH CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM


Trong một cuộc điều trần trước Ủy Ban Quan Hệ Quốc Tế của Quốc Hội Hoa Kỳ v�o th�ng 1 năm 1976, về sự sụp đổ của Việt Nam Cộng H�a (VNCH) trước sự x�m lăng của qu�n Cộng Sản Bắc Việt, Graham Martin, cựu Đại Sứ Mỹ tại Nam Việt Nam đ� ph�c tr�nh rằng � Quốc Hội cấm chỉ c�c nh�n viện Hoa Kỳ trong mọi hoạt động cố vấn cho ph�a Việt Nam, họ chỉ giữ vai tr� cung cấp c�c dịch vụ hậu cần (logistical) m� th�i�. Do đ�, những nh�n vật chủ chốt trong ch�nh phủ VNCH đ� phải mời một vị Tướng lỗi lạc đ� về hưu của một quốc gia kh�c để cố vấn về kế hoạch r�t qu�n đội từ c�c Tỉnh ph�a Bắc thuộc V�ng I v� II nhằm bảo vệ c�c v�ng trọng điểm kinh tế phồn thịnh xung quanh Saigon. Giới l�nh đạo miền Nam Việt Nam đ� kh�ng thể quyết định dứt kho�t về kế hoạch n�y. Sau đ� đến th�ng 3 năm 1975, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đ� đ�ch th�n mời vị cố vấn kh�ng phải l� người Mỹ n�y v� hỏi rằng �Liệu b�y giờ c� qu� trễ để thực hiện kế hoạch đ� hay kh�ng?� Vị Cố Vấn n�y ch�nh l� Tướng �Ted� Serong của qu�n đội Ho�ng Gia �c, l� một cố vấn qu�n sự T�y Phương phục vụ l�u đời nhất của c�c ch�nh phủ Việt Nam Cộng H�a.

Tốt nghiệp từ Trường Huấn Luyện Quận Đội Ho�ng Gia tại Duntroon v�o năm 1937, trải qua c�c kinh nghiệm gi� dặn về chiến trường khắp v�ng Đ�ng Nam � Ch�u, Thiếu T� Serong được c�c sĩ quan tham dự kh�a huấn luyện về phưong thức chống qu�n phiến loạn bỏ phiếu chọn l�m Cố Vấn Chiến Thuật Quận Sự cho Miến Điện. Vai tr� n�y của Serong đ� khiến giới qu�n sự v� t�nh b�o Mỹ lưu �, do đ� v�o năm 1961 Bộ Trưởng ngoại giao của Mỹ l�c bấy giờ l� Dean Rusk đ� y�u cầu Canberra gởi Serong đến Nam Việt Nam. Thiếu t� Serong chỉ huy một nh�m gồm 30 sĩ quan, c� lẽ l� những sĩ quan xuất sắc nhất đ� được tuyển chọn trong việc t�c chiến, để giữ những vị tr� trọng yếu của Lực Lượng Đặc Biệt tại Quảng Ng�i thuộc Qu�n Khu I.

V�o đầu th�ng 9 năm 1962, Tướng Serong đưa ra nhận x�t rằng c�c b�o c�o của Cố Vấn Quận Sự Mỹ qu� lạc quan về c�c biến chuyển qu�n sự tại Nam Việt Nam. Tr�n thực tế l�c đ� miền Nam mất dần c�c v�ng l�nh thổ của m�nh, ch�nh s�ch Ấp Chiến Lược tại n�ng th�n kh�ng đạt được kết quả mong muốn v� ch�nh quyền cho ph�t triển chương tr�nh n�y qu� nhanh m� kh�ng c� thời gian để củng cố cho vững chắc. Trong khi đ� c�c quan điểm của �ng tr�nh b�y trước Hội Đồng An Ninh Hoa Kỳ về việc huấn luyện v� �p dụng c�c chiến thuật chống du k�ch được Hội Đồng t�n thưởng v� chấp thuận.

Sau cuộc ch�nh biến th�ng 11 năm 1963 đưa đến c�i chết của Cố Tổng Thống Ng� Đ�nh Diệm, t�nh h�nh Nam Việt Nam trải quan một giai đoạn cực kỳ bất ổn. Nhiều cuộc đảo ch�nh xảy ra li�n tiếp, đem đến sự thay đổi c�c tướng l�nh trung th�nh của c�c ch�nh phủ trước. Dưới một ho�n cảnh như thế, hiển nhi�n kh�ng c� một s�ch lược an ninh x� ấp n�o c� thể thực hiện hữu hiệu được tr�n quy m� to�n l�nh thổ. Đến năm 1964, t�nh h�nh cuộc chiến trở n�n nguy ngập, 9 tiểu đo�n trừ bị của miền Nam Việt Nam hầu như kh�ng c�n tồn tại v� kh�ng đủ t�c số, hoặc v� một phần lớn do c�c binh sĩ đ�o ngũ hoặc do sự tổn thất nặng nề tr�n chiến trường. Điều n�y đ� đưa đến việc Tổng Thống Lyndon Johnson quyết định đem qu�n đội Mỹ v�o Việt Nam.

V�o th�ng 10 năm 1964, Thiếu Tướng Walter Cawthorn, chỉ huy Lực Lượng T�nh B�o �c, trong chuyến khảo s�t t�nh h�nh c�c nước v�ng Đ�ng Nam �, đ� chỉ thị Serong tiếp tục ở lại Việt nam với lời nhắn nhủ �H�y cố đem lại cho t�i 10 năm�. Trong 10 năm như thế sẽ đủ cho c�c ch�nh phủ của Singapore, M� Lai, Nam Dương v� Th�i Lan củng cố lực lượng quốc ph�ng để ngăn chặn l�n s�ng của c�c tổ chức phiến loạn thuộc khối Cộng Sản Quốc Tế. Điều đ� cũng được ch�nh Tướng Serong đ� x�c nhận những nỗ lực của ch�nh m�nh v� nhiều nh�n vật kh�c của Nam Việt Nam nhằm đem đến sự củng cố v� ph�t triển kinh tế cũng như tăng cường khả năng ph�ng vệ của khối Đ�ng Nam � trước hiểm họa Cộng Sản tại � Ch�u.

Tướng Serong được bổ nhiệm v�o chức vụ Cố Vấn Cao Cấp về chiến lược chống qu�n phiến loạn cho c�c Tướng l�nh chỉ huy của Qu�n Đội Mỹ tại Việt Nam, từ thời của Tướng Paul Harkins cho đến William Westmoreland. Serong đ� được đặc ph�i đến phục vụ cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để l�m Cố Vấn cho Ch�nh Phủ VNCH vế việc việc th�nh lập Lực Lương Cảnh S�t D� Chiến trong c�c hoạt động về qu�n sự v� ch�nh trị.

Serong ch�nh thức rời khỏi qu�n đội �c v�o năm 1968 với chức vụ Thiếu Tướng (Brigadier). Về sau n�y n�i đến l� do tại sao �ng đ� rời quận đội �c, Serong cho rằng � T�i rời qu�n đội �c v� t�i đ� t�m được một đường hướng phục vụ cho đất nước hữu hiệu hơn bằng c�ch hoạt động b�n ngo�i quốc gia m�nh hơn l� b�n trong h�ng ngũ của ch�nh nước m�nh. Đ� l� sự lựa chọn giữa việc hoặc ngồi lại trong chiếc xe của m�nh v� từ đ� cố l�o l�i n� hoặc nhẩy ra khỏi xe v� đẩy n� đi, th� t�i đ� quyết định nhẩy ra v� đẩy n� đi�. Do đ�, �ng tiếp tục lưu lại phục vụ ở Việt Nam trong vai tr� Cố Vấn An Ninh v� T�nh B�o cho ch�nh Phủ VNCH, cũng như Cố Vấn cho Ngũ Gi�c Đ�i trong việc th�nh lập c�c ch�nh s�ch của ch�nh phủ Mỹ dưới thời của ba vị Tổng Thống J. Kennedy, L. Johnson v� R Nixon.

Tướng Serong cũng đ� từng giảng dậy tại Trường Cao Đẳng Quốc Ph�ng của VNCH dưới sự l�nh đạo của Tướng Vĩnh Lộc với mục đ�ch huấn luyện c�c sĩ quan Qu�n Lực VNCH trở n�n một qu�n đội chuy�n nghiệp v� hữu hiệu hơn. Thế nhưng từ S�i G�n nh�n ra đại cuộc, Tướng Serong trở n�n b�ng ho�ng khi Quốc Hội Mỹ bắt đầu thay đổi c�i nh�n của họ về cuộc chiến Việt Nam, đưa đến việc cắt t�i trợ v� sau c�ng l� cuộc kết th�c cay đắng v�o năm 1975 khi qu�n đội VNCH kh�ng c�n đủ đạn dược để tiếp tục chiến đấu với qu�n Cộng Sản Bắc Việt.

Th�ng 12 năm 1974, Thủ Tướng Trần Thiện Khi�m y�u cầu Tướng Serong thiết lập kế hoạch để cứu v�n VNCH. Serong đ� đề nghị di tản qu�n đội từ Qu�n Khu I v� II, dựa tr�n lập luận 2/3 của c�c lực lượng chiến đấu được huy động v� bố tr� tại đ�y, trong khi khả năng kinh tế của v�ng chỉ v�o khoảng 1/3 của quốc gia v� khối d�n số chỉ bằng 1/10 của to�n quốc. Hy vọng sinh tồn của VNCH l� r�t ngắn c�c tuyến tiếp vận tr�n một mặt trận qu� d�i k�o ra tận ph�a Bắc của l�nh thổ, cũng như việc r�t qu�n về miền Nam sẽ l�m chậm bước tiến của qu�n th� v� họ cần phải ổn định c�c khu vực chiếm đ�ng v� gặp nhiều kh� khăn hơn. Điểm quan trọng l� việc di tản qu�n đội v� d�n ch�ng phải được thực hiện ngay trong v�i tuần lễ nếu ch�ng ta thực sự muốn c� cơ hội tiếp tục cuộc chiến đấu. V�o l�c đ�, Tổng Thống Thiệu đ� kh�ng thể chấp thuận kế hoạch n�y, l� do ch�nh v� điều n�y c� nghĩa l� bỏ rơi Cố Đ� Huế.

Đầu năm 1975, Tướng Serong thồng b�o cho Tổng Thống Thiệu thời hạn ch�t cho việc t�i phối tr� qu�n đội phải kết th�c nội trong Th�ng Hai n�y v� �ng cũng đ� n�i với Đức Tổng Gi�m Mục Thuận rằng ng�i n�n chuẩn bị v� sẽ t�i diễn một chuyến di tản như năm 1955. V�o giữa th�ng 3, BộTrưởng Ng� Khắc Tĩnh th�ng b�o rằng Tổng Thống Thiệu muốn tham khảo � kiến với Tướng Serong. Serong n�i với Ng� Khắc Tĩnh rằng cuộc chiến đ� kết th�c, chỉ k�o d�i trong v�ng ba tuần lễ nữa th�i. Tổng Thồng Thiệu từ chức v� rời khỏi Việt Nam v�o ng�y 21 th�ng 4.

Đ�m h�m đ�, một nh�m c�c sĩ quan VNCH đến tư dinh của Tướng Serong ở đường Phan Đ�nh Ph�ng để tham khảo � kiến của �ng khi vị l�nh đạo của họ đ� đ�o tẩu. Serong khuy�n c�c sĩ quan n�y rằng họ kh�ng c� hy vọng g� để chiến thắng. �ng sẽ cố gắng can thiệp để c�c lực lượng qu�n đội đang chiến đấu ở phi� Bắc v� T�y Nam của th�nh phố S�i G�n t�m c�ch th�o lui ra cửa biển để gặp Hạm Đội Thứ Bẩy của Hoa Kỳ hầu cứu lấy mạng sống của m�nh. Tướng Serong l� một trong những người sau c�ng đ� rời khỏi Việt Nam tr�n chiếc trưc thăng di tản tr�n n�c của To� Đại Sứ Mỹ v�o ng�y 29 th�ng 4 năm 1975.

Tướng Serong đ� quyết định tiếp tục phục vụ cho sứ mạng do ch�nh m�nh đặt ra sau khi Ch�nh Phủ �c đ� r�t qu�n đội của họ ra khỏi Việt Nam. Sự quyết t�m của �ng trong việc cứu v�n miền Nam Việt Nam c� thể g�i gh�m trong một gỉa thuyết do ch�nh �ng đặt ra trong cuộc Hội Thảo tại Tổ Chức Nghiến Cứu v� Ph�t Triển (RAND) v�o năm 1970 như sau: Trường hợp c� hai người leo n�i , một người treo ở ph�a dưới sợi d�y v� t�y thu�c v�o người leo ph�a tr�n. Tuy nhi�n chiếc cuốc cắm v�o v�ch n�i của người ph�a tr�n kh�ng c�n vững nữa v� v�ch đ� sắp tan vỡ, c�u hỏi l� khi n�o th� người ph�a tr�n sẽ cắt d�y? Cuộc Hội Thảo đưa ra nhiều gỉa thuyết để giải đ�p. C�u hỏi n�y sau c�ng được đưa ra cho Tướng Serong v� c�u trả lời l�: Ch�ng ta kh�ng cắt d�y m� cả hai đều c�ng rơi với nhau.
Nh�n dịp kỷ niệm 35 năm ng�y Quốc Hận, b�i viết n�y nhằm b�y tỏ l�ng cảm phục, k�nh trọng v� tri �n đến một vị Tướng lỗi lạc đ� hết l�ng với ch�nh nghĩa tự do d�n chủ của qu�n d�n c�n ch�nh miền nam Việt Nam. C�u hỏi sau c�ng c�n lại l� nếu Tổng Thống Thiệu thực hiện cuộc di tản chiến thuật v�ng I v� II 6 th�ng trước khi quận đ�i Cộng Sản bắt đầu đ�nh chiếm Ban M� Thuột th� liệu c� thể thay đổi được t�nh thế của Miền Nam Việt Nam l�c bấy giờ hay kh�ng?

user posted image

Nhan Tử H� ( Viết dựa tr�n t�i liệu từ � There to the bitter End� By Anne E. Blair , v� � Ted Serong: The Life of an Australian Counterinsurgency Expert� Beede, Benjamin R.)


TIN SINH HOẠT QGHC

BI�N BẢN HỌP HỘI CSV QGHC NSW

Thời gian: L�c 4 giờ chiều chủ nhật 17/01/2010
Địa điểm: Tư gia anh chủ tịch Trần Văn Phan số 282 Hector St BASS HILL NSW 2197


Hiện diện:

C�c anh chị Nguyễn Văn Thực, anh chị Trần Văn Phan, anh chị Nguyễn Văn T�m, anh chị Nguyễn Đức Du, anh chị Nguyễn Ngọc Kh�i, anh chị Nguyễn Vịnh, anh chị Đặng Trần Minh, anh chị Dương Đ�nh Lợi, anh chị Ng� Văn Đượm, chị V� Kim Ch�m v� phu qu�n, anh L� Tấn T�i, chị B�i Thị Kim Phương, chị Trương Thị Mỹ Nam (phu nh�n anh Trần Thiện T�ch).

Nghị tr�nh:

Thảo luận về c�c biện ph�p nhằm t�i lập lại Tổng Hội CSV QGHC Thế Giới.

Mở đầu, anh Trần Văn Phan, chủ tịch n�u l�n t�nh h�nh Tổng Hội đang tr�n con đường tan r� v� đang c� những cố gắng t�i lập lại Tổng Hội, v� vấn đề l� hội NSW c� cần phải l�n tiếng trong t�nh h�nh hiện tại hay kh�ng.

Sau đ�, anh Ng� Văn Đượm, ph� chủ tịch đ� ph�n ph�t Bản � Kiến của hội CSV QGHC NSW trước đ�y qua phi�n họp ng�y 20 th�ng 12 năm 2009 về vấn đề nầy (Bản � Kiến nầy đ� được phổ biến đến c�c CSV QGHC tr�n to�n thế giới). Sau đ� anh đ� t�m tắt lại t�nh h�nh khủng hoảng của Tổng Hội từ v�i năm nay, bắt đầu do Nội Quy CA Hoa Kỳ được tu chỉnh năm 2003. Anh Đượm cho biết hiện nay, anh Th�i Văn Khị, chủ tịch hội CSV QGHC Florida Hoa Kỳ đang nỗ lực vận động c�c hội địa phương đ�ng g�p � kiến để mong kết hợp c�c CSV QGHC thế giới lại qua một h�nh thức n�o đ�. Anh cũng n�u ra c�c � kiến đ� được một số c�c chủ tịch cũng như c�c CSV đ� đưa ra để c�c th�nh vi�n trong buổi họp tham khảo.

Sau hai tiếng đồng hồ thảo luận, đ�c kết lại c� những � kiến ch�nh sau đ�y:

� kiến 1: N�n giữ im lặng trong giai đoạn nầy để chờ cho t�nh h�nh lắng dịu v� cơn khủng hoảng qua đi, sau đ� t�y theo sự việc diễn biến sẽ c� � kiến.

� kiến 2: Quy định thời gian chuyển tiếp 2 năm để c�c hội địa phương c� th� giờ b�n bạc trao đổi � kiến.

� kiến 3: (v� đ�y cũng l� � kiến được đa số c�c th�nh vi�n trong buổi họp t�n đồng)

- Ho�n to�n ủng hộ việc t�i lập lại cơ chế c�c CSV QGHC to�n thế giới;

- Vẫn g�ữ danh xưng Tổng Hội v� tầm v�c to lớn v� sự quan trọng của tập thể QGHC;

- Một ban quản trị l�m thời (BQTLT) gồm c�c vị chủ tịch c�c hội CSV QGHC địa phương sẽ được th�nh lập để x�c tiến việc t�i lập lại Tổng Hội dưới một cơ chế n�o đ� do BQTLT quy định;

- BQTLT sau đ� sẽ b�n bạc về vấn đề nội quy (c� cần tu chỉnh nội quy 2003 hay phải soạn lại nội quy mới), hoặc đơn giản ho� cơ chế Tổng Hội);

- BQTLT n�n xem x�t lại c�c r�ng buộc về mặt ph�p l� của nội quy 2003 nhất l� về việc giải thể Tổng Hội cũ để lập Tổng Hội mới (c�c điều khoản về dissolution). Nội quy 2003 trước đ�y c� được đăng k� v� ban h�nh theo luật định kh�ng?

- BQTLT cũng sẽ b�n bạc về vấn đề bầu cử c�c chức vụ trong Tổng Hội (hay chỉ theo phương c�ch đơn giản l� c�c hội địa phương lu�n phi�n ra nắm giữ c�c chức vụ trong Tổng Hội?).

Hội sau đ� đ� h�n hạnh tiếp đ�n anh chị Triệu Huỳnh V�, CSV ĐS kho� 6 từ Hoa Kỳ sang thăm viếng �c Đại Lợi c�ng qu� anh trong Hội Phan Thanh Giản Cần Thơ qua bữa tối th�n mật do c�c anh chị CSV QGHC NSW khoản đ�i.

Buổi họp mặt chấm dứt l�c 8 giờ tối c�ng ng�y.

Sydney Australia ng�y 17 th�ng 1 năm 2010

Chủ Tịch TRẦN VĂN PHAN
Ph� CT Ngoại Vụ NGUYỄN ĐỨC DU
Ph� CT Nội Vụ ki�m TTK NG� VĂN ĐƯỢM


[FONT=Optima]K�m theo l� c�c h�nh ảnh trong buổi họp mặt:


user posted image

Anh chị Triệu Huỳnh V� đang th�n mật tr� chyện c�ng c�c anh chị em CSV QGHC NSW


user posted image

Tấm h�nh lưu niệm c�ng anh chị Triệu Huỳnh V� tại s�n nh� anh Phan chị Đăng Lan


THAM DỰ BUỔI LỄ RA MẮT T�N BCH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO NSW

V�o ng�y 05/12/2009, c�c anh chị đại diện hội CSV QGHC NSW đ� tham dự buổi lễ ra mắt t�n BCH Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW thật long trọng do �ng Nguyễn Văn Thanh giữ chức vụ Chủ Tịch tại Trung T�m Văn Ho� Sinh Hoạt Cộng Đồng tại Bonnyrigg Sydney.


user posted image


Tham dự dạ tiệc Đo� Hồng Tri �n g�y quỹ cho bệnh viện Bankstown 05/03/10

user posted image

user posted image


Tham dự dạ tiệc Li�n Trường 12/03/10


user posted imageSINH HOẠT VICTORIA

Đ�n tiếp anh Triệu Huỳnh V� (ĐS 6) v� chị Phan Bạch Ngọc (ĐS 17)

Được anh Phạm Tấn Danh (CH 3) cho biết bạn c�ng kho� với anh L� Văn Th�m l� anh Triệu Huỳnh V�, (ĐS 6) đến từ Sacramento, v� anh Trịnh Nhạc Phi cũng cho biết chị Phan Bạch Ngọc (ĐS 17) c�ng với hai chị bạn sẽ đến từ Pensylvania, Hoa Kỳ để thăm �c Ch�u. Cũng đ�ng dịp Tất Ni�n �m Lịch Kỷ Sửu, Gia Đ�nh QGHC Melbourne đ� tổ chức bữa tiệc khoản đ�i anh chị V� v� chị Ngọc tại nh� h�ng Gold Leaf, 491 Ballarat Road, Sunshine v�o ng�y Thứ Ba 12/1/2010. Đ� c� hơn 20 anh chị đồng m�n ở Melbourne đến buổi dự tiệc Tất Ni�n, anh chị L� Văn Th�m đ� c� cơ hội h�n huy�n v� �n lại những kỷ niệm với anh chị V� sau hơn một phần tư thế kỷ xa c�ch. Qu� anh chị thuộc kho� 17, anh Trịnh Nhạc Phi, c�c chị Phạm Quế Hoa v� Qu�ch Nguyệt Minh đ� c�ng gợi lại c�c c�u chuyện v�o những ng�y th�ng c�n theo học tại ng�i trường cũ với người bạn c�ng kh�a của m�nh. Mặc d� tiệc được tổ chức v�o giữa tuần sau một ng�y n�ng bức kỷ lục của Melbourne, qu� anh chị v� kh�ch phương xa đều vui vẻ thăm hỏi v� thưởng thức c�c m�n ăn ngon miệng của nh� h�ng Gold Leaf.

Họp mặt mừng T�n Ni�n

Nh�n dịp đ�n năm mới �m Lịch Canh Dần, Gia Đ�nh QGHC Melbourne đ� tổ chức buổi họp mặt mừng Tết �m Lịch v�o chiều Thứ Bẩy 13/3/2010, tại tư gia của anh Nguyễn Như Li�n ở Toorak với sự c� của rất đ�ng qu� anh chị đồng m�n. Đ�y l� ng�i nh� khang trang với khu vườn phối tr� nghệ thuật do ch�nh c�ng sức của chủ nh� chăm s�c n�n qu� anh chị đồng m�n đ� được một buổi họp mặt vui vẻ c�ng với c�c m�n ăn đặc sắc do ch�nh chủ nh� v� qu� anh chị khoản đ�i. Đ� l� chưa n�i đến tấm l�ng hiếu kh�ch v� h�o sảng của chủ nh�n.

Nh�n dịp n�y c�c anh chị cũng đ� thảo luận một số vấn đề li�n quan đến t�nh h�nh Tổng Hội QGHC, cũng như việc chuẩn bị đ�n tiếp anh Ch�u Kim Nh�n v� thực hiện tấm plaque để tri �n Tướng Serong v�o chuyến thăm viếng n�y. Trong phần sinh hoạt văn nghệ qu� anh chị đ� được anh Vũ Quang Dũng đọc cho nghe một b�i thơ cảm động của những người thuộc lớp tuổi 70. Chị Huỳnh Ngọc Sương đương kim Thủ Quỹ của Ban Đại Diện cũng xin ph�p từ chức v� l� do sức khỏe suy k�m. Chị e ngại v� đi đứng kh� khăn, kh�ng tiện đi lại để tham dự c�c buổi họp n�n c� thể sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của Hội. Chị Sương cho biết chị Qu�ch Nguyệt Minh cũng đ� đồng � nhận tr�ch nhiệm Thủ Quỹ cho Hội v� số tồn Quỹ cho đến h�m nay l� $2,701 sẽ được chuyển giao đến chị Minh. Rất tiếc l� chị Qu�ch Nguyệt Minh phải lo tổ chức đ�m cưới cho con g�i lớn của chị tại Sydney n�n đ� kh�ng tham dự buổi họp mặt mừng T�n ni�n n�y.

Anh Trần Vịnh (ĐS 11) từ Sandiego thăm Melbourne

Nhận được tin của anh chị L�m Ngọc Ch�u v� Nguyễn Ngọc Diệp th�ng b�o anh Trần Vịnh (ĐS 11), bạn c�ng kho� với anh Ch�u v� Đinh B� Th�nh, từ Sandiego sẽ đến thăm Melbourne. Th�p t�ng trong chuyến n�y l� một đ�n anh đ�ng mến Ho�ng Trọng T�i của QGHC tại NSW, để hướng dẫn việc thăm viếng thắng cảnh ở Melbourne.

Anh Nguyễn Ngọc Diệp với l�ng hiếu kh�ch đ� mời qu� anh chị đồng m�n đến tư gia gặp gỡ anh Vịnh v� đ�i một chầu phở với gia vị thật đặc sắc. Nghe n�i anh đ� được truyền thụ những b� mật của chủ nh�n Phở Ho� (Vũ Minh Ngọc) đến viếng thăm Melbourne v�o th�ng 11 năm ngo�i. Tất cả qu� anh chị đ� được hưởng, ngo�i những m�n ăn ngon miệng, c�n c� những c�u chuyện gẫu d�n tan của người bạn đồng m�n từ phương xa trong thời tiết dễ chịu của m�a Thu Melbourne.

� Bữa cơm th�n mật với anh L� Danh Đ�m (ĐS 8)

Nhận được e-mail của anh B�i Văn Cao gởi e-mail b�o tin anh L� Danh Đ�m, nguy�n Chủ Tich Tổng Hội CSV QGHC v� c�ng một kho� ĐS 8 với anh Cao, đến thăm Melbourne. Nh�n dịp n�y, Gia Đ�nh QGHC Melbourne tổ chức bữa ăn tại nh� h�ng Hồng V�n tại Footscray v�o l�c 7 giờ tối, Thứ Bảy tuần n�y, 10/4/2010.

Mốt số qu� anh chị gồm Trần Kim Th�i, Lưu văn Của, B�i văn Cao, anh chị Tuy v� Hoa, anh Nhan Tử H� đ� d�nh th� giờ đến tham dự bữa cơm th�n mật, đến h�n huy�n v� đồng thời c� thể nghe th�m quan điểm của c�c đồng m�n tại Cali về tổ chức sắp tới của Tổng Hội. Th�nh thật c�m ơn qu� anh chị đ� đến dự bữa cơm d� việc b�o tin c� hơi chậm trễ. Nh�n dịp n�y anh Nhan Tử H� đ� trao tặng anh Đ�m cuốn Đặc San do QGHC �c Ch�u ph�t h�nh.TIN SINH HOẠT CỦA GIA Đ�NH H�NH CH�NH QLD

Trong dịp Tất ni�n vừa rồi, Gia đ�nh HC/QLD đ� c� buổi họp mặt đ�ng vui nhất từ trước tới nay. Tất cả đều hiện diện chỉ trừ chị Trần Thị Hảo phải về VN lo tưởng niệm Mẹ gi� đ� mất v� bạn B�i Thế Bạch th� ở xa tận miền Bắc �c. H�m ấy c� sự hiện diện của Ni�n Trưởng NVTr�ch, anh chị L� Q Di�m từ Toowoomba xuống, anh chị NVTiếp, anh Lu�n, anh chị Phạm B Thắng, anh chị Cao T�ng, anh chị Văn T�ng, gia đ�nh ch�ng t�i (NVSanh) v� hai hội vi�n danh dự của Gia đ�nh HC l� T�m & Minh của ban nhạc Mimosa.

user posted image


Cũng nh�n buổi họp mặt n�y, anh NVSanh từ nhiệm chức vụ Hội Trưởng Gia đ�nh HC/QLD để nhường cho người kh�c nhưng qu� anh chị đ� t�n cẩn v� vẫn lưu lại chức "chủ tịch mu�n năm"...

user posted image


H�m Chủ nhật, ng�y 21/03/10 th�ng qua gia đ�nh NVSanh v� chị Trần Thị Hảo c� tiếp đ�n vợ chồng người bạn HC c�ng kho� từ Hoa kỳ sang thăm �c ch�u, đ� l� bạn Huỳnh Nh�n Hậu (K17). Huỳnh Hậu l� nghệ sĩ "c�y nh� l� vườn" tại Nam Cali v� thường hay h�t gi�p vui với Hội HC ở đ�y.

Cũng nh�n dịp n�y, NVSanh c� phối hợp với Bs BTCường v� một số anh chị em trong cộng đồng Người Việt ở QLD tổ chức một buổi họp mặt văn nghệ bỏ t�i tại trụ sở văn ph�ng Cộng Đồng ở đường Ipswich l�c 7 giờ tối c�ng ng�y. Đ�m đ� c� sự tham dự v� đ�ng g�p của tiếng h�t số một Brisbane l� anh Phạm Cao T�ng. C� cả chị Cao T�ng v� vợ chồng T�m & Minh (hội vi�n danh dự của Gia đ�nh HC/QLD) v� cũng l� văn nghệ sĩ của ban nhạc Mimosa ở Brisbane. Bạn Huỳnh Hậu đ� cho ch�ng t�i nghe được giọng h�t m�i mẫn của d�n HC Nam Cali. C� ca sĩ địa phương tham dự nữa n�n rất vui.

Ri�ng Tối thứ bảy 20/03 th� c� buổi văn nghệ ph�t h�nh CD nhạc Thiền tại Ch�a Phật Đ� do c�c nghệ sĩ HC l� Cao T�ng, Cung Đ�n v� nhạc sĩ th�n hữu Ngọc Vinh c�ng c�c ca sĩ nổi tiếng địa phương v� ban nhạc Mimosa thực hiện đ� hết sức th�nh c�ng với CD nhạc Vẫn Ngạt Ng�o Bay do c�c nghệ sĩ n�i tr�n phổ thơ của thầy Th�ch Thiện Hữu.

V� sau đ�y l� v�i lời nhận x�t của đồng m�n Trần Văn Lương (CH8 Ngoại giao) khi nhận được cuốn CD nhạc n�y như sau:

Anh Sanh mến,

Đ� nhận được CD của qu� anh ng�y cuối tuần v� đ� nghe. Thật l� một ngạc nhi�n th�ch th� khi nghe c�i CD của qu� anh. Thường thường thi nhạc Đạo hay bị kh� khan v� gượng �p, nhưng d�ng nhạc trong CD n�y quả đ�ng l� nhạc t�nh. C�c nhạc sĩ (trong đ� c� anh) đ� phối hợp một c�ch t�i t�nh giữaĐạo ca v� T�nh ca, một điều kh�ng dễ l�m. Melody rất hay. Đ�y l� một CD nhạc Đạo thuộc h�ng cao thủ. T�i rất th�ch c�c b�i: 2,6,8,11,12,13.

Kh�ng ngờ qu� anh cũng qu� sức t�i hoa, ngo�i văn thơ c�n th�m cả nhạc nữa. C� lẽ l� địa linh nh�n kiệt chăng?

Mến,
TVLương
(CH8 NGiao/Nam Cali)

ngovanduom - May 6, 2010 11:02 PM (GMT)
THNG BO KHẨN CỦA HỘI CSV QGHC NSW C CHU


v/v Chuyến viếng thăm c Chu của nin trưởng Chu Kim Nhn bị hủy bỏ


Knh thưa qu vị Quan Khch, qu Gio Sư, qu Nin Trưởng cng cc Anh Chị Em đồng mn

V l do sức khoẻ, nin trưởng Chu Kim Nhn sẽ khng thể đến c Chu thăm chng ta như dự liệu. Do đ buổi ni chuyện thn mật với nin trưởng vo ngy chủ nhật 16 thng 5 năm 2010 đnh phải huỷ bỏ.

Hy vọng sức khoẻ nin trưởng Chu Kim Nhn sẽ mau hồi phục để c thể đến với chng ta trong một tương lai gần.

Ban Chấp Hnh Hội CSV Quốc Gia Hnh Chnh NSW c Chu xin co lỗi cng qu Quan Khch, qu vị Gio Sư, qu Nin Trưởng, qu Anh Chị Em đồng mn cng Gia Đnh Bằng Hữu.

TM Ban Chấp Hnh Hội CSV Quốc Gia Hnh Chnh NSW c Chu
Chủ Tịch

TRẦN VĂN PHAN
Hosted for free by zIFBoards