View Full Version: Dùng đại diện thuế có đăng ký

QGHC-OZ > Trang thuế vụ Oz > Dùng đại diện thuế có đăng ký


Title: Dùng đại diện thuế có đăng ký


Linh Giang - August 26, 2011 12:02 AM (GMT)
Điều quan trọng là nhờ một đại diện thuế có đăng ký

Nếu dự định trả tiền nhờ người giúp điền và nộp tờ khai thuế, quý vị cần bảo đảm họ là đại diện thuế có đăng ký.

Ai có thể điền tờ khai thuế và tính lệ phí?

Một số người tự nhận họ là đại diện thuế có đăng ký khi thực tế họ không phải.
Chỉ có đại diện thuế có đăng ký mới có thể tính lệ phí cho việc điền và nộp tờ khai thuế của quý vị. Họ phải có đăng ký với Tax Practitioners Board và phải theo các đạo luật khắc khe nhằm đảm bảo họ hoạt động một cách chuyên nghiệp.

Nếu không chắc chắn đại diện khai thuế của quý vị là người có đăng ký hay không, quý vị có thể yêu cầu xem Giấy Đăng ký Hành nghề hay truy cập trang mạng www.tpb.gov.au của Tax Practitioners Board và truy tìm qua sổ đăng ký các đại diện thuế.

Nếu dự tính nhờ một đại diện thuế có đăng ký khác hay lần đầu tiên nhờ đại diện thuế này, quý vị nên liên lạc với họ trước ngày 31/10 để có tên trong chương trình nộp tờ khai thuế của họ.

Tại sao nên nhờ một đại diện thuế có đăng ký?

Chúng tôi đã phát hiện các khoản khai khấu trừ thuế được thổi phồng khi những người không đăng ký chuẩn bị và điền các tờ khai thuế thu nhập.

Nếu quý vị muốn báo cáo một đại diện thuế không đăng ký, hãy liên lạc với Tax Practitioners Board qua số 1300 362 829 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ hai đến thứ sáu.

Nếu quý vị nhờ một đại diện thuế có đăng ký và người này không cẩn thận đúng mức khi điền tờ khai thuế, quý vị có thể được các điều khoản an toàn bảo vệ.

Chúng tôi sẽ xem xét tất cả thông tin sẵn có khi quyết định áp dụng các điều khoản an toàn này hay không. Quý vị cần chứng minh được đã cung cấp cho người đại diện này tất cả thông tin thuế vụ có liên quan để người này có thể điền tờ khai thuế đúng cách.

Để biết thêm thông tin về các điều khoản an toàn này, hãy truy cập trang mạng www.ato.gov.au/newregime
Hosted for free by zIFBoards