View Full Version: Các hàm xử lư văn bản và chuỗi

VNGroup - 15t6.net > Kiến thức chung về Excel > Các hàm xử lư văn bản và chuỗi


Title: Các hàm xử lư văn bản và chuỗi


admin - April 7, 2008 04:44 AM (GMT)

1. Hàm ASC()

Dùng để đổi các kư tự double-byte sang các kư tự single-byte cho những ngôn ngữ sử dụng bộ kư tự double-byte.

Cú pháp: = ASC(text)

text : Là chữ hoặc tham chiếu đến một ô có chứa chữ. Nếu text không chứa bất kỳ mẫu tự nào thuộc loại double-byte, th́ text sẽ không được chuyển đổi.

Ví dụ:
= ASC("Excel") = Excel

2. Hàm BAHTTEXT()

Dùng để chuyển đổi một số thành dạng chữ của tiếng Thái, rồi thêm hậu tố "Bath" vào.

Cú pháp: = BAHTTEXT(number)

number : Là một số hoặc tham chiếu đến một ô có chứa số.

Ví dụ:

user posted image

3. Hàm CHAR()

Chuyển đổi một mă số trong bộ mă ANSI (có miền giá trị từ 1 - 255) sang kư tự tương ứng.

Cú pháp: = CHAR(number)

Number : là một mă số trong bảng mă ANSI.

Ví dụ: Để kết quả có được là kư tự bản quyền ©, chúng ta nhập: = CHAR(169)

5. Hàm CLEAN

Công dụng: Xóa tất cả những kư tự không in ra được (nonprintable characters) trong chuỗi văn bản

Công thức: =CLEAN(text)

___text: chuỗi văn bản cần xóa những kư tự không in ra được

Những kư tự không in ra được là những kư tự có mă số từ 1 đến 31 trong bảng mă ANSI.
Hàm CLEAN() thường được dùng để gỡ bỏ những dấu ngắt đoạn, ngắt câu (có được do nhấn phím Enter), nghĩa là nối những đoạn bị xuống hàng lại với nhau.

Ví dụ: H́nh sau đây cho thấy công dụng của hàm CLEAN.

user posted image

6. Hàm CODE

Hàm CODE() là ngược lại với hàm CHAR(), nghĩa là, cho 1 kư tự, CODE() sẽ cho biết mă số của kư tự đó. Nếu đối số của CODE() là một chuỗi, th́ kết quả trả về sẽ là mă số của kư tự đầu tiên trong chuỗi đó.

Cú pháp: = CODE(text)

text : Là một kư tự hoặc một chuỗi (một câu)

Ví dụ:

CODE("a") = 97
CODE("A") = 65

7. Hàm CONCATENATE

Công dụng: Dùng nối nhiều chuỗi lại với nhau

Công thức: =CONCATENATE(text1,text2,...)

Ví dụ: =CONCATENATE("Giải pháp", "Excel", " - ", "Công cụ tuyệt vời của bạn) → Giải pháp Excel - Công cụ tuyệt vời của bạn


8. Hàm EXACT

Công dụng: Dùng để so sánh hai chuỗi với nhau.

Công thức: =EXACT(text1,text2)

Hàm EXACT phân biệt chữ thường và chữ hoa.

Nếu 2 chuỗi text1, text2 giống nhau hoàn toàn, hàm sẽ trả về TRUE; nếu không, sẽ trả về trị FALSE


Ví dụ:

=EXACT("Giải pháp", "Giải pháp") → TRUE
=EXACT("Giải pháp", "Giải Pháp") → FALSE

9. Hàm T

Công dụng: Trả về một chuỗi nếu trị tham chiếu là chuỗi, ngược lại, sẽ trả về chuỗi rỗng

Công thức: =T(value)

Hàm này ít khi được dùng.

10. Hàm VALUE

Công dụng: Dùng để đổi một chuỗi đại diện cho một số thành kiểu số

Công thức: =VALUE(text)

text phải là định dạng số, ngày tháng hoặc bất kỳ một thời gian nào miễn là được Excel công nhận.

Nếu 2 chuỗi text1, text2 giống nhau hoàn toàn, hàm sẽ trả về TRUE; nếu không, sẽ trả về trị FALSE


Ví dụ:
Để trích ra số 6500 trong SQA6500, bạn có thể dùng hàm RIGHT()
=RIGHT("SQA6500", 4) → 6500

Tuy nhiên kết quả do hàm RIGHT() có được sẽ ở dạng text, bạn không thể nhân chia cộng trừ ǵ với cái "6500" này được.

Để có thể tính toán với "6500", bạn phải đổi nó sang dạng số:

=VALUE(RIGHT("SQA6500",4)) → 6500

Cũng là 6500, nhưng bây giờ bạn có thể cộng trừ nhân chia với nó.

11. Hàm DOLLAR

Chuyển đổi một số thành dạng tiền tệ (dollar Mỹ), có kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tṛn theo ư muốn.

Cú pháp: = DOLLAR(number, decimals)

Number : Số cần chuyển sang dạng tiền tệ

Decimals : Số số thập phân, mặc định là 2, nếu là số âm th́ sẽ làm tṛn về bên trái

Ví dụ:
= "Tổng chi phí ngoại tệ của năm 2007 là " & DOLLAR(1500670000, 0) → Tổng chi phí ngoại tệ của năm 2007 là $1,500,670,000
Ở đây, số tiền này đă được định dạng thành số nguyên (decimals = 0).

12. Hàm FIND và Hàm SEARCH

Công dụng: Dùng để t́m vị trí bắt đầu của một chuỗi con (substring) trong một chuỗi

Công thức:

__ =FIND(find_text, within_text [, start_num])

__ =SEARCH(find_text, within_text [, start_num])

___find_text: chuỗi văn bản cần t́m (chuỗi con)

___within_text: chuỗi văn bản chứa chuỗi cần t́m (chuỗi mẹ)

___start_num: vị trí bắt đầu t́m trong chuỗi within_text (mặc định là 1)


Một số lưu ư:

- Kết quả của hai hàm này là một con số, chỉ vị trí bắt đầu (tính từ start_num) của find_text trong within_text

- Dùng SEARCH() khi muốn t́m một chuỗi bất kỳ. Ví dụ: SEARCH(“e”, “Expenses”) sẽ cho kết quả là 1.

- Dùng FIND() khi muốn t́m chính xác một chuỗi có phân biệt chữ hoa, chữ thường. Ví dụ: FIND(“e”, “Expenses”) sẽ cho kết quả là 4.

- Nếu không t́m thấy find_text, hàm sẽ báo lỗi #VALUE

- Có thể dùng những kư tự đại diện như *, ? trong find_text của hàm SEARCH()

- Với hàm SEARCH(), nếu muốn t́m chính kư tự * hoặc ? th́ gơ dấu ~ trước kư tự đó ( ~* hoặc là ~?)

Trích xuất họ và tên (ví dụ dùng để trích cho tên tiếng Anh, bỏ qua tên đệm)

Đây là dạng bài toán đă được rất nhiều bạn hỏi trên GPE.

Cách làm là dùng hàm FIND() để t́m những khoảng trắng phân cách giữa họ và tên, sau đó dùng hàm LEFT() để tách phần tên, và hàm RIGHT() để tách phần họ.

Để lấy phần tên (First Name), chúng ta dùng công thức sau (giả sử họ tên nằm ở cell A2):
=LEFT(A2, FIND(" ", A2) - 1)

Nghĩa là dùng hàm FIND() để t́m vị trí của kư tự trắng đầu tiên kể từ bên trái, ví dụ nó là vị trí thứ 5,
khi đó hàm LEFT() sẽ xác định được cái tên này gồm có 4 chữ (= 5-1).

Để lấy phần họ (Last Name), chúng ta dùng công thức:
=RIGHT(A2, LEN(A2) - FIND(" ", A2))

Bạn tự dịch câu này nhé!

H́nh sau đây là một số ví dụ của bài vừa rồi.

user posted image

Công thức ở D2: =RIGHT(A2, LEN(A2) - FIND(" ", A2)) & ", " & LEFT(A2, FIND(" ", A2) - 1)

13. Hàm FIXED

Công dụng: Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text), có hoặc không kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tṛn theo ư muốn.

Công thức: =FIXED(number [,decimals] [,no_commas])
___number là số cần chuyển sang dạng text
___decimals là số số thập phân, mặc định là 2, nếu là số âm th́ sẽ làm tṛn về bên trái
___no_commas: TRUE hoặc FALSE, dùng TRUE nếu không muốn có dấu phân cách hàng ngàn, và FALSE (mặc định) th́ có bao gồm cả dấu phân cách hàng ngàn

Bài tập: Bạn thử dùng hàm FIXED với con số 123456789,85 để ra lập công thức cho ra kết quả giống như cột B nhé.

user posted image

HÀM TRÍCH XUẤT KƯ TỰ HOẶC CHUỖI (Extracting a Substring)

--------------------------------------------------------------------------------

Một giá trị chuỗi có thể bao gồm nhiều chuỗi nhỏ hoặc nhiều từ đơn lẻ.
Ví dụ trong một cột chứa Họ và Tên, có thể bạn chỉ muốn lọc ra Họ mà thôi, hoặc Tên mà thôi, để sắp xếp chẳng hạn;
hoặc có thể bạn muốn trích ra vài kư tự đầu trong một danh sách hàng hóa, để dựa vào đó làm ra mă số hàng hóa, v.v...

Excel cung cấp cho bạn 3 hàm sau đây, chuyên để trích xuất 1 từ, 1 chữ hoặc nhiều từ, nhiều chữ từ một chuỗi có sẵn: Hàm LEFT, RIGHT và MID.


14. Hàm LEFT

Công dụng: Dùng để trích xuất phần bên trái của một chuỗi một hoặc nhiều kư tự tùy theo sự chỉ định của bạn

Công thức: =LEFT(text [,num_chars])

___text: chuỗi văn bản cần trích xuất kư tự
___num_chars: số kư tự cần trích ra phía bên trái chuỗi text, mặc định là 1

- num_chars phải là số nguyên dương
- Nếu num_chars lớn hơn độ dài của chuỗi th́ kết quả trả về sẽ là toàn bộ chuỗi text


Ví dụ:___=LEFT(“Karen Elizabeth Hammond”, 5) → Karen

15. Hàm TRIM

Công dụng: Xóa tất cả những khoảng trắng vô ích trong chuỗi văn bản, chỉ chừa lại những khoảng trắng nào dùng làm dấu cách giữa hai chữ.
Những khoảng trắng vô ích này có thể nằm ở bất kỳ đâu trong đoạn văn: ở đầu, ở cuối hoặc ở giữa...

Công thức: =TRIM(text)
___text: chuỗi văn bản cần xóa những khoảng trắng vô ích


Ví dụ: H́nh sau đây cho thấy công dụng của hàm TRIM.
Mỗi chuỗi văn bản trong khối A2:A7 đều có những khoảng trắng vô ích, nằm ở đầu, ở giữa hoặc ở cuối.
Tôi đặt hàm TRIM ở cột C.
Để các bạn thấy công dụng của hàm TRIM, tôi có dùng thêm hàm LEN() đặt ở cột B và D, để đếm số kư tự trong chuỗi trước và sau khi thực hiện hàm TRIM

user posted image

16. Hàm LEN

Công dụng: Dùng để đếm số kư tự trong một chuỗi văn bản

Công thức: =LEN(text)

___text: chuỗi văn bản mà bạn cần đếm số kư tự có trong đó

17. Hàm LOWER

Công dụng: Hàm LOWER đổi tất cả các kư tự trong một chuỗi văn bản thành chữ thường.

Công thức: =LOWER(text)

___với text là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần định dạng


Ví dụ: Công thức sau đây sẽ sửa cell A2 (Giải pháp Excel) thành toàn là chữ thường
=LOWER(A2) → giải pháp excel
Hàm LOWER thường được dùng khi bạn cần định dạng lại một câu văn (thường là do chép ở đâu đó dán vào trong Excel) mà trong đó, chữ thường chữ hoa được gơ hoặc bị thay đổi lung tung...

18. Hàm MID

Công dụng: Dùng để trích xuất một chuỗi con (substring) từ một chuỗi

Công thức: =MID(text, start_num, num_chars])

___text: chuỗi văn bản cần trích xuất
___start_num: vị trí bắt đầu trích ra chuỗi con, tính từ bên trái sang
___num_chars: số kư tự của chuỗi con cần trích ra

- num_chars phải là số nguyên dương
- start_num phải là số nguyên dương
- Nếu start_num lớn hơn độ dài của chuỗi th́ kết quả trả về sẽ là chuỗi rỗng


Ví dụ:___=MID(“Karen Elizabeth Hammond”, 7, 9) → Elizabeth

19. Hàm PROPER

Công dụng: Hàm PROPER đổi kư tự đầu tiên trong một chữ của một chuỗi văn bản thành chữ in hoa, c̣n tất cả các kư tự c̣n lại trong chuỗi đó trở thành chữ thường.

Công thức: =PROPER(text)

___với text là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần định dạng


Ví dụ: Công thức sau đây sẽ định dạng lại chuỗi văn bản cell A7 (công cụ tuyệt vời của bạn) theo kiểu Proper
=PROPER(A7) → Công Cụ Tuyệt Vời Của Bạn

20. Hàm REPLACE

Công dụng: Dùng để thay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi khác, dựa vào số kư tự được chỉ định

Công thức: =REPLACE(old_text, start_num, num_chars, new_text)

___old_text: chuỗi văn bản cần được xử lư
___start_num: vị trí bắt đầu t́m cái sẽ thay thế, tính từ bên trái sang
___num_chars: số kư tự của chuỗi cần được thay thế
___new_text: chuỗi văn bản sẽ thay thế cho số kư tự đă chọn bởi start_num và num_chars

Cái khó của hàm này là xác định được bởi start_num và num_chars. Làm sao biết được bắt đầu từ đâu và thay thế bao nhiêu chữ? Tôi gợi ư nhé:

- Bạn dùng hàm FIND() hoặc SEARCH() để xác định vị trí bắt đầu (start_num)

- Dùng hàm LEN() để xác định số kư tự của chuỗi sẽ được thay thế (num_chars)

Ví dụ: đế thay số 2007 bằng 2008 trong câu Expense Budget for 2007

Dùng công thức như sau:

=REPLACE(A1, FIND("2007", A1), LEN("2007"), "2008")→ Expense Budget for 2008
Với A1 = Expense Budget for 2007

21. Hàm REPT

Công dụng: Dùng để lập đi lập lại (nhân bản) một kư tự hoặc một từ, với số lần được định trước.

Công thức: =REPT(text, times)

___text: kư tự (character), một con số hoặc một từ (string) cần được nhân bản
___times: số lần lập đi lập lại của text

- Nếu times = 0, hàm REPT() sẽ trả về một chuỗi rỗng
- Nếu text là một con số, REPT() sẽ làm tṛn con số đó thành số nguyên

Điền thêm dấu chấm cuối hàng

Mời bạn xem h́nh sau:

user posted image

Bạn sẽ nghĩ tôi dùng cách "căn đều hai biên" cho mấy cái cell ở cột B ?

Không đâu, tôi dùng hàm REPT() đấy. Tại B1, tôi gơ công thức:

=A1 & REPT(“.”, 20 - LEN(A1))

Rồi tôi kéo công thức xuống tới B5.
Bạn có thể thay con số 20 bằng số khác, tùy vào bạn muốn độ rộng của cột B là bao nhiêu...

Làm biểu đồ bằng hàm REPT

Mặc dù Excel 2007 đă có những biểu đồ rất đẹp (làm bằng Conditional Formating),
tuy nhiên, chúng ta có thể áp dụng hàm REPT() để làm chuyện này.

Mời bạn xem h́nh sau, và để ư công thức ở cell C12 nhé

user posted image

Thêm một biểu đồ nữa:

user posted image

Để làm được cái biểu đồ như thế này, tôi dùng font Webbings (một loại font symbol), chọn kư tự tương ứng trên bàn phím là "g", v́ nó có h́nh dạng giống như một khối vuông; rồi tô màu xanh nhạt.
Đế lấy trị giá times cho hàm REPT(), tôi nhân giá trị phần trăm bên cột B cho 100, và để cho mấy "bar" này không quá lớn, tôi chia giá trị đó cho 5.
Và kết quả là như cái h́nh bạn đang xem đó.

22. Hàm RIGHT

Công dụng: Dùng để trích xuất phần bên phải của một chuỗi một hoặc nhiều kư tự tùy theo sự chỉ định của bạn

Công thức: =RIGHT(text [,num_chars])

___text: chuỗi văn bản cần trích xuất kư tự
___num_chars: số kư tự cần trích ra phía bên phải của chuỗi text, mặc định là 1

- num_chars phải là số nguyên dương
- Nếu num_chars lớn hơn độ dài của chuỗi th́ kết quả trả về sẽ là toàn bộ chuỗi text

Ví dụ:___=RIGHT(“Karen Elizabeth Hammond”, 7) → Hammond

23. Hàm SUBSTITUTE

Công dụng: Dùng để thay thế một chuỗi này bằng một chuỗi khác. Hàm này cũng tương tự hàm REPLACE(), nhưng dễ sử dụng hơn.

Công thức: =SUBSTITUTE(text, old_text, new_text [,instance_num])
___text: chuỗi văn bản gốc, cần được xử lư
___old_text: chuỗi văn bản cần được thay thế
___new_text: chuỗi văn bản sẽ thay thế vào
___instance_num: số lần thay thế old_text bằng new_text, nếu bỏ qua th́ tất cả old_text t́m được sẽ được thay thế bằng new_text

Ví dụ: Để thay số 2007 bằng 2008 trong câu Expense Budget for 2007

Dùng công thức như sau:
=SUBSTITUTE("Expense Budget for 2007", "2007", "2008") → Expense Budget for 2008

24. Hàm TEXT

Công dụng: Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text) theo định dạng được chỉ định

Công thức: =TEXT(number,format)

___number là số cần chuyển sang dạng text
___format: kiểu định dạng số hoặc ngày tháng năm


Ví dụ: Công thức sau sẽ dùng hàm AVERAGE() để tính số trung b́nh của mảng cell A1:A31, và dùng hàm TEXT để chuyển đổi kết quả ra dạng nhiệt độ
=”Nhiệt độ trung b́nh của ḷ phản ứng là “ & TEXT(AVERAGE(A1:A31), “#,##0.00°F”) → Nhiệt độ trung b́nh của ḷ phản ứng là 7,560.00°F

Thể hiện thời gian cập nhật bảng tính lần sau cùng
Có bao giờ bạn muốn biết được lần cuối cùng bảng tính này có thay đổi là khi nào không?

Một trong những cách làm là đặt chế độ tính toán của Excel là thủ công (manual calculation mode) và sử dụng hàm NOW() trong một cell nào đó (hàm này cho ra kết quả là ngày giờ hiện tại).

Như vậy, hàm NOW() sẽ không tự cập nhật trừ phi bảng tính được lưu (save), hoặc được tính toán lại (recalculate), và nhờ đó mà bạn luôn biết được lần cuối cùng bảng tính này có thay đổi là khi nào.

Ví dụ, bạn dùng công thức:
=”This workbook last updated: “ & NOW()
Tuy nhiên, nếu chỉ có chừng đó, th́ e rằng kết quả bạn nhận được sẽ không như ư, v́ có thể nó sẽ là như thế này:
This workbook last updated: 38572.51001
Do Excel luôn hiểu ngày và giờ là một con số, cho nên con số này: 38572.51001 được hiểu là: con số phía bên trái của dấu phân cách (38572) là số chỉ ngày, và con số phía bên phải của dấu phân cách (51001) là số chỉ giờ... Chỉ có ai rành lắm mới may ra đọc và hiểu được!

V́ vậy, ta nên sửa công thức trên bằng cách dùng hàm TEXT để định dạng nó ra kiểu ngày giờ đàng hoàng, chẳng hạn kiểu DD/MM/YYYY HH:MM
=”This workbook last updated: “ & TEXT(NOW(), “dd/mm/yy hh:mm”) → This workbook last updated: 08/08/2005 12:14:00 PM

25. Hàm UPPER

Công dụng: Hàm UPPER đổi tất cả các kư tự trong một chuỗi văn bản thành chữ in hoa.

Công thức: = UPPER(text)

___với text là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần định dạng


Ví dụ:
Công thức sau đây sẽ nối chuỗi văn bản trong cell A5 (Giải pháp) và cell B5 (Excel) lại với nhau, ở giữa có một dấu cách, tất cả kư tự cell mới toàn là chữ in hoa.
=UPPER(A5) & " " & UPPER(B5) → GIẢI PHÁP EXCEL
Hosted for free by zIFBoards